Almindelige lånebetingelser

Almindelige lånebetingelser

Wandoo Finance ApS - CVR-nr. 38 54 27 10

 

1. Information om selskabet og indgåelse af låneaftale

Wandoo Finance ApS (herefter Wandoo) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter ”kunden”), som er mindst 20 år, er dansk statsborger med dansk CPR-nummer og folkeregisteradresse, ikke har navne- og adressebeskyttelse, har et gyldigt Nem-ID og som af Wandoo vurderes kreditværdig.

Disse Almindelige lånebetingelser danner sammen med den specifikke låneaftale, der genereres for kunden (herefter ”låneaftalen”), rammen for aftaleforholdet mellem kunden og Wandoo.

Wandoo er berettiget til ensidigt at foretage ændringer i de Almindelige lånebetingelser og/eller låneaftalen med fire (4) måneders varsel til kunden.

Det er en betingelse for indgåelse af en låneaftale hos Wandoo, at kunden ikke står registreret i et af følgende skyldnerregistre:

1. RKI (Experian)

2. Debitor Registret

 

For at kunne få bevilliget et lån, er der ydermere krav om, at kunden oplyser:

- En aktiv e-mailadresse, der benyttes af kunden.

- Et dansk mobiltelefonnummer, der benyttes af kunden.

- En dansk bankkonto, der tilhører kunden.

 

2. Lånebeløb, renter og omkostninger

Kunden kan bevilges lån på mellem 500,00 kr. og 15.000,00 kr. med en minimum løbetid på 4 måneder.

Det maksimale lånebeløb er 4.000,00 kr. for nye kunder. Efter tilbagebetaling af lånebeløbet, vil kunden kunne indgå aftale om nyt lån med et maksimalt lånebeløb på 6.000,00 kr., der ved tredjegangs indgåelse af aftale vil stige til et maksimum lånebeløb på 8.000,00 kr. og ved fjerdegangs indgåelse af aftale stige til det maksimale lånebeløb på 15.000,00 kr. Stigningerne i lånebeløbet forudsætter, at tidligere aftaler ikke har været misligholdt. Det maksimale lånemaksimum vil dog altid bero på en konkret kreditvurdering.

Et nyt lån kan først bevilges efter gennemført tilbagebetaling af et eksisterende lån, og kunden kan ikke have flere sideløbende lån. Tilbagebetaling af lånet anses for gennemført, når lånebeløbet, gebyr og renter er modtaget på Wandoo’s bankkonto.

Wandoo bevilger lån til privatpersoner på baggrund af en individuel kreditvurdering, som tager udgangspunkt i økonomiske og personlige oplysninger fra kunden, samt fra følgende eksterne oplysningsbureauer:

Wandoo kan samtidig indhente yderligere oplysninger til vurdering af kreditværdighed fra andre finansielle institutioner. Wandoo vurderer således kundens kreditværdighed ud fra en samlet vurdering og forbeholder sig ret til at afslå en låneansøgning på baggrund af disse oplysninger.

 

Hvis en anmodning om lån afslås på baggrund af søgning i en database, underretter Wandoo omgående uden omkostninger kunden om resultatet af søgningen med nærmere oplysninger om den pågældende database.

 

2.1 Indgåelse af låneaftale

Hvis kunden opfylder Wandoo’s krav og vurderes kreditværdig, modtager kunden et lånetilbud, som kunden skal underskrive med NemID. Wandoo vil herefter overføre lånets hovedstol til kundens bankkonto.

 

Kunden er berettiget til efter anmodning og uden omkostninger at få udleveret en kopi af udkast til låneaftalen

 

2.2 Yderligere omkostninger

Kunden skal selv afholde alle eventuelle omkostninger til sin egen bank i forbindelse med overførsel mellem Wandoo og kunden.

 

2.3 Inddrivelse og inkasso

Ved for sen betaling af afdrag eller andre forfaldne beløb i henhold til låneaftalen pålægges kunden et rykkergebyr på 100,00 kr. pr. rykker, jf. rentelovens § 9b, stk. 2.

Wandoo er berettiget til at overgive inddrivelse af gælden til ekstern inkasso, hvorved yderligere inkassoomkostninger pålægges kunden.

Samtidig forbeholder Wandoo sig ret til at opkræve morarenter.

 

3. Udbetaling og tilbagebetaling

Låneaftalen løber fra den dato lånebeløbet overføres af Wandoo til kundens konto.

Lånebeløbet udbetales til kundens konto, som kunden har angivet i ansøgningen. Lånebeløbets indsættelse på kundens konto kan variere afhængig af kundens bank.

Wandoo informerer ligeledes kunden om hvortil og hvornår, lånet skal tilbagebetales.

Betaling af de månedlige afdrag samt indfrielse af lånet skal ske ved en af nedenstående betalingsmuligheder.

Kunden har når som helst ret til helt eller delvist at indfri sit lån. Alle indbetalinger på lånet afskrives først på omkostninger, forfaldne renter og derefter på lånets hovedstol.

Tilbagebetalingsoversigt (amortiseringsplan) fremgår af låneaftalen.

 

3.1 Bankoverførsel

Betaling af afdrag og eventuel førtidig del- eller hel indfrielse skal ske ved bankoverførsel.

Ved en bankoverførsel skal pengene indbetales til Wandoo’s bankkonto:

Reg. nr: 9056

Kontonummer: 1580035007

 

Ved tilbagebetaling via Netbank angives lånenummer i beskedfeltet.

 

3.2 Annullerede og tilbagetrukne betalinger

 

Betalinger foretaget af kunden, som senere annulleres eller trækkes tilbage, anses som om betalingen aldrig var foretaget af kunden. Wandoo er herefter berettiget til at tilskrive renter og omkostninger i henhold til låneaftalen, således at Wandoo stilles som om betalingerne aldrig var foretaget.

Kundens betalingsforpligtelse i henhold til låneaftalen anses først for opfyldt, når betalingen er krediteret Wandoo´s konto i overensstemmelse med disse Almindelige lånebetingelser og låneaftalen.

 

3.3 Gebyrer og renter

Ved indgåelse af låneaftalen med Wandoo opkræves intet stiftelsesgebyr. Der kan forekomme gebyrer ved udsættelse af betalingsfristen og forlængelse af kredittens løbetid.

I overensstemmelse med rentelovens regler for rykkerskrivelser og inkassovarsler, opkræver Wandoo ligeledes gebyrer ved eventuelt manglende betaling.

Betaler kunden ikke rettidigt de aftalte afdrag, skal kunden betale morarenter af det udestående beløb. Ved misligholdelse af den aftalte låneaftale, er kunden pligtig til at betale de omkostninger, der vil være ved en eventuel inddrivelse af det udestående afdrag.

 

Læs mere om proceduren ved eventuel misligholdelse under punkt 9.

 

4. Fortrydelsesret og førtidig indfrielse af kreditten

 

Kunden kan til enhver tid tilbagebetale sit lån helt eller delvist inden den aftalte tilbagebetalingsdag. Dette sker uden yderligere omkostninger, og den samlede omkostning ved en førtidig indfrielse af lånet, kan ikke overstige det oprindelige aftalte beløb.

 

4.1 Fortrydelsesret

 

Kunden har ret til at fortryde låneaftalen indgået med Wandoo inden for 14 dage fra lånet stilles til disposition. Hvis fortrydelsesfristen udløber på en lørdag, søndag eller helligdag, udløber fristen den næstkommende hverdag.

Hvis kunden ønsker at udnytte sin fortrydelsesret, skal kunden indsende en skriftlig meddelelse via e-mail til [email protected].

Kunden skal herefter tilbagebetale det samlede lånebeløb med påløbende renter fra den dato, hvor kunden modtog lånebeløbet, til den dato, hvor lånebeløbet tilbagebetales. Tilbagebetalingen skal ske senest 30 dage efter, at kunden har indsendt en skriftlig meddelelse via e-mail til [email protected] omkring udøvelsen af sin fortrydelsesret.

 

5. Overdragelse til tredjemand

Wandoo forbeholder sig ret til helt eller delvist at overdrage eller pantsætte sine rettigheder og forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand, eller autorisere en tredjemand til at opfylde Wandoo’s forpligtelser i henhold til låneaftalen.

Kunden er ikke uden forudgående accept fra Wandoo berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til låneaftalen til tredjemand.

 

6. Behandling af personoplysninger

Wandoo registrerer kundens navn, CPR-nummer, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og låneoplysninger samt oplysninger om økonomiske forhold automatisk ved ansøgningen om en kredit, hvilket kunden giver samtykke til. Her er Wandoo dataansvarlig iht. persondataloven og opbevaring af kundens data sker i henhold til reglerne i lov om behandling af personoplysninger. Wandoo indsamler og behandler informationerne til en kreditvurdering, jf. under pkt. 1 og nedenfor. Wandoo forbeholder sig ret til at optage samtaler, eller på anden vis, dokumentere kommunikation med kunden. Wandoo opbevarer kundens oplysninger til brug for en kreditvurdering, samt til brug af markedsføring, såfremt kunden har tilmeldt sig dette.

Kunden giver samtykke til, at der foretages en kreditvurdering ved hjælp af blandt andet KreditStatus, der giver elektronisk adgang til oplysninger om en kundes eksisterende kreditengagementer hos andre finansieringsselskaber. Kunden samtykker desuden til, at oplysninger om kundens kreditforhold med Wandoo deles med de finansieringsselskaber, der har adgang til KreditStatus.

Endvidere bliver de indsamlede informationer behandlet for, at Wandoo kan opfylde sine forpligtelser til at forebygge og forhindre hvidvask, finansiering af terror, svindel mv.

 

7. Markedsføring

Når der ansøges om en kredit hos Wandoo, kan kunden give samtidig sit samtykke til at modtage nyheder og tilbud fra Wandoo vedrørende tilsvarende kreditprodukter, som udbydes af Wandoo. Kunden giver i den forbindelse sit samtykke til, at Wandoo må kontakte kunden via e-mail, SMS, telefon, sociale medier, e-Boks eller brev.

Kunden kan til enhver tid meddele Wandoo, at kunden ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale eller ændre sit samtykke til at modtage markedsføring under "Min profil" på www.wandoo.dk 

 

8. Vigtige oplysninger og kommunikation

Kunden har pligt til straks at underrette Wandoo ved e-mail til [email protected] om ændringer i adresse, telefonnummer, e-mailadresse og/eller andre oplysninger, der gør det muligt for Wandoo at kontakte kunden, idet elektroniske beskeder sendt via SMS eller e-mail vil blive anset for at være kommet frem til kunden.

Kunden er indforstået med, at kunden med underskrift af låneaftalen giver sit udtrykkelige samtykke til, at Wandoo og/eller dennes repræsentanter kan kontakte kunden via e-mail, SMS, telefon, sociale medier, e-Boks eller brev.

Wandoo forbeholder sig retten til at optage samtaler eller på anden vis dokumentere kommunikation med kunden.

 

9. Misligholdelse

Ved ikke rettidig indbetaling af ydelserne iht. kundens låneaftale, herunder renter og gebyrer, anses låneaftalen indgået mellem Wandoo og kunden for misligholdt. I dette tilfælde forfalder lånebeløbet inkl. renter og gebyrer til øjeblikkelig betaling.

 

I tilfælde af misligholdelse og en ikke øjeblikkelig tilbagebetaling, vil Wandoo fremsende rykkerskrivelser, hvorved der tilskrives et gebyr på 100,00 kr. pr. rykkerskrivelse, jf. rentelovens regler herom. Hvis kreditten fortsat ikke tilbagebetales, vil gælden blive overgivet til inkassobehandling, hvorved yderligere omkostninger vil blive opkrævet.

 

I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen vil Wandoo indberette kunden til RKI (Experian) og Debitor Registret.

 

10. Ansvar

Wandoo kan alene holdes ansvarlige i henhold til de almindelig gældende erstatningsretlige regler. Skulle kunden have angivet fejlagtige oplysninger, som lider til tab og skade, er Wandoo ikke ansvarlig for dette.

Yderligere frasiger Wandoo sig ansvaret for indirekte skader. Wandoo er ikke ansvarlig for tab, som skyldes forhold, der kan tilskrives force majeure.

Tab, som skyldes nedbrud eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, er ikke Wandoo’s ansvar. Yderligere er Wandoo ikke erstatningsansvarlig for tab og skade som skyldes nedbrud eller fejl på hjemmesiden eller kundens Wandoo profil.

 

11. Fortrolighed

 

Wandoo bekræfter, at enhver oplysning om kunden og kundeforholdet er fortrolig og ikke må videregives til tredjemand uden kundens forudgående skriftlige samtykke, jf. pkt. 6 og 7 om personoplysninger og markedsføring.

Uanset ovenstående er Wandoo berettiget til at videregive oplysninger om kunden og kundeforholdet til Skatteforvaltningen, Wandoo’s revisorer, advokater, eksterne inkassovirksomheder og øvrige rådgivere, samt tredjemænd til hvem låneaftalen er overdraget, såfremt oplysningerne behandles fortroligt, og videregivelsen af oplysningerne er nødvendig for den pågældendes opfyldelse af sine opgaver.

I tilfælde af misligholdelse af låneaftalen er Wandoo yderligere berettiget til at videregive oplysninger om kunden og kundeforholdet til eksterne inkassovirksomheder, som er nødvendig for en inddrivelse af et eventuelt udestående afdrag.

 

12. Klager

Klager og kritik kan fremsendes til [email protected].

Kreditforholdet er ikke omfattet af en garantifond eller garantiordning.

Såfremt kunden ikke er tilfreds med et svar på eventuel klage, har kunden efterfølgende mulighed for at anlægge en civil retssag ved domstolene i Danmark efter de almindelige regler herom. I den forbindelse finder dansk ret anvendelse.

 

Kunden har også mulighed for at klage til:

 

Vedrørende udenretlige bilæggelser af tvister

  • Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://www.finansanke.dk/

 

Vedrørende konkrete tvister

  • Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://www.forbrug.dk/

 

og/eller

  • EU kommissionens online klageportal (Forbruger Europa)

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Vedrørende markedsføring, forbrugerbeskyttelse mv.

  • Forbrugerombudsmanden

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

http://www.forbrugerombudsmanden.dk/

 

Vedrørende lov om finansiel virksomhed

  • Finanstilsynet

Århusgade 110

2100 København Ø

https://www.finanstilsynet.dk/

 

Vedrørende behandling af personoplysninger mv.

  • Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

http://www.datatilsynet.dk

 

Se hvert klageorgans hjemmeside for procedure forbundet med eventuel klage

Kontakt os
Skriv til os